Email us
Call us 0031 (0)183 632 592

General terms and conditions

Algemene Voorwaarden Albatros
Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de onderneming, handelend onder de naam: Albatros Holland VOF, gevestigd en zaakdoende te Arkel aan de Kolk 48 (4241 TJ), hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Opdrachtnemer werkzaam zijn. De wederpartij van Opdrachtnemer is degene aan wie Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
1.3 Inkoopvoorwaarden alsmede voorwaarden welke worden gehanteerd door Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst, opdracht
2.1 Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden door hem uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
2.3 De inhoud van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht blijkt uit de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurde opdrachtbevestiging. Afwijkingen en aanvullingen daarvan zijn slechts van toepassing indien dat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Beëindiging
3.1 Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.
3.2 Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening en/of levering met onmiddellijke in gang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a. de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen.
c. indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever;
d. indien de Opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
e. indien de Opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor opdrachtnemer
f. indien blijkt dat de Opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Opdrachtnemer met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten.
g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Opdrachtnemer tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten. Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht, levering
4.1 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.2 Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
4.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen hij de aan hem verstrekte opdracht zal uitvoeren, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn.
4.4 Leveringen geschieden af magazijn, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5 Het transport geschiedt ten alle tijden voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij het transport wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is verplicht om zowel gevraagd als ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
5.2 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

Artikel 6: Prijzen en betaling
6.1 Alle genoemde en geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.
6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan Opdrachtgever doorbelast.
6.3 Aan Opdrachtgever verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze te worden voldaan.
6.4 Indien Opdrachtgever de facturen van Opdrachtnemer niet tijdig voldoet, raakt hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft de facturen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.
6.5 In het geval Opdrachtgever ondanks uitdrukkelijke sommatie verzuimt zijn betalingsverplichtingen na te komen is Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling van hoofdsom, rente en kosten is ontvangen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
7.2 In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, zodat aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen e.d. is uitgesloten. Voorts is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in dat geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht waarop het geschil betrekking heeft in rekening gebrachte bedragen c.q. de in het kader van die opdracht door Opdrachtnemer ontvangen commissie.
7.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke is veroorzaakt
door de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of zijn leidinggevenden.
7.4 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is als gevolg van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
7.5 Opdrachtnemer kan m.b.t. het uitvoeren van de werkzaamheden deels afhankelijk van derden. Opdrachtnemer
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeit uit werkzaamheden die worden uitgevoerd door derden.
7.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeit uit, en ten gevolge van, elektronisch verstuurde berichten van de Opdrachtgever naar Opdrachtnemer, zonder dat Opdrachtnemer de ontvangst van voormelde berichten heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Garanties
8.1 Opdrachtnemer kent een garantieregeling voor de geleverde producten.
8.2 Voor nieuwe producten geldt een garantietermijn van 12 maanden na aankoop.
8.3 Voor gebruikte artikelen geldt een garantietermijn van 3 maanden na aankoop.
8.4 Voor refurbished artikelen geldt een garantietermijn van 36 maanden na aankoop.
8.5 Indien Opdrachtgever een beroep doet op de garantie, komen de verzendkosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan haar volledige betalingsverplichting heeft voldaan.
9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk en draagt het risico voor de, door Opdrachtnemer geleverde zaken vanaf het moment dat deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.

Artikel 10: Diversen
10.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. All offers and quotations of the Contractor and to the agreements concluded by its Dutch law is applicable.
10.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Op drachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
10.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan hem heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  • Avaya
  • Mitel
  • Cisco
  • Polycom
  • Aastra
  • Ericsson
  • Siemens
  • Alcatel
  • NEC
  • Philips